test


สำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และ เข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานและ 4 ฝ่ายดังนี้